Thiết lập theo dõi với thông số ValueTrack trong Google Ads

Bài viết này giải thích các bước từ cơ bản đến nâng cao, bạn sẽ cần thực hiện theo để thêm thông số ValueTrack trong “tùy chọn URL”. Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng các thông số ValueTrack trong mẫu theo dõi của mình, nhưng bạn cũng có thể chèn chúng vào URL cuối cùng và thông số tùy chỉnh của bạn.

Thông số ValueTrack được sử dụng để theo dõi thông tin về nguồn của nhấp chuột vào quảng cáo. Bằng cách thêm các thông số này vào các quảng cáo và chiến dịch, bạn có thể tìm hiểu liệu những người đã nhấp vào quảng cáo của bạn có đến từ thiết bị di động hay không, vị trí của họ khi họ nhấp vào quảng cáo và nhiều thông tin khác.

ValueTrack trong Google Ads cơ bản nâng cao

Cách hoạt động

Mẫu theo dõi ở cấp tài khoản, cấp chiến dịch hoặc cấp nhóm quảng cáo phải bao gồm thông số ValueTrack sẽ chèn URL cuối cùng của bạn, chẳng hạn như {lpurl}. Khi quảng cáo được nhấp vào, các thông số này sẽ chèn URL cuối cùng của bạn. Nếu bạn không bao gồm thông số chèn URL vào mẫu theo dõi, URL trang đích của bạn sẽ bị hỏng.

Bạn muốn thêm nhiều thông số ValueTrack vào một URL? Chỉ cần nối các thông số đó lại với nhau trong URL của bạn bằng cách sử dụng ký hiệu (&), giống như sau: {lpurl}?matchtype={matchtype}&device={device}.

Lưu ý

Quảng cáo tìm kiếm động và mục tiêu tự động yêu cầu các thông số ValueTrack chèn URL cuối cùng (ví dụ: {lpurl}{escapedlpurl}{lpurl+2}) ở tất cả các cấp.

Cơ bản nâng cao: cùng xem xét từng mục cụ thể

Thông số ValueTrack khả dụng

URL cuối cùng, mẫu theo dõi hoặc thông số tùy chỉnh

Thông sốKết quả trả về
{campaignid}ID chiến dịch. (Sử dụng thông số này khi bạn đã thiết lập thông tin theo dõi ở cấp tài khoản và muốn biết chiến dịch nào đã phân phối quảng cáo của bạn.)
{adgroupid}ID nhóm quảng cáo. (Sử dụng thông số này khi bạn đã thiết lập thông tin theo dõi ở cấp tài khoản hoặc chiến dịch và muốn biết nhóm quảng cáo nào đã phân phối quảng cáo của bạn.)
{feeditemid}ID của tiện ích đã được nhấp.
{targetid}ID của từ khóa (được gắn nhãn “kwd”), mục tiêu quảng cáo tìm kiếm động (“dsa”), mục tiêu danh sách tiếp thị lại (“aud”) hoặc phân vùng sản phẩm (“pla”) đã kích hoạt quảng cáo.Nếu có nhiều ID mục tiêu, đầu ra hiển thị theo thứ tự sau: “aud, dsa, kwd, pla.” Ví dụ: nếu bạn thêm danh sách tiếp thị lại vào nhóm quảng cáo của mình (ID tiêu chí “456”) và nhắm mục tiêu ID từ khóa “123”, thông số {targetid} sẽ được thay thế bằng “aud-456:kwd-123”.
{loc_interest_ms}ID của vị trí ưa thích đã giúp kích hoạt quảng cáo. Hãy xem trang web nhà phát triển dành cho ID vị trí. Chỉ báo cáo cho các chiến dịch hiển thị quảng cáo cho những người tìm kiếm vị trí được nhắm mục tiêu của bạn
{loc_physical_ms}ID của vị trí địa lý của nhấp chuột. Hãy xem trang web nhà phát triển dành cho ID vị trí. Chỉ báo cáo cho các chiến dịch hiển thị quảng cáo cho mọi người ở các vị trí được nhắm mục tiêu của bạn
{matchtype}Loại đối sánh của từ khóa đã kích hoạt quảng cáo của bạn: “e” cho đối sánh chính xác, “p” cho đối sánh cụm từ hoặc “b” cho ” đối sánh rộng”
{network}Nơi bắt nguồn của nhấp chuột: “g” cho Google Tìm kiếm, “s” cho một đối tác tìm kiếm hoặc “d” cho Mạng hiển thị
{device}Nhấp chuột bắt nguồn từ thiết bị nào: “m” cho thiết bị di động (bao gồm WAP), “t” cho máy tính bảng và “c” cho máy tính
{devicemodel}Nhấp chuột bắt nguồn từ loại điện thoại hoặc máy tính bảng nào (ví dụ, “Apple + iPhone”). Lưu ý: Chỉ có thể sử dụng trên Mạng hiển thị.
{gclid}Giá trị nhận dạng nhấp chuột của Google của một nhấp chuột đến từ quảng cáo của bạn
{ifmobile:[value]}Nội dung bạn xác định cho “[value]”, nếu quảng cáo của bạn được nhấp vào từ một điện thoại di động
{ifnotmobile:[value]}Nội dung bạn xác định cho “[value]”, nếu quảng cáo của bạn được nhấp vào từ một máy tính hoặc máy tính bảng
{ifsearch:[value]}Nội dụng bạn xác định cho “[value]”, nếu quảng cáo của bạn được nhấp vào từ một trang web trong Mạng tìm kiếm của Google
{ifcontent:[value]}Nội dung bạn xác định cho “[value]” nếu quảng cáo của bạn được nhấp vào từ một trang web trong Mạng hiển thị của Google
{creative}Một ID duy nhất cho quảng cáo của bạn
{keyword}Đối với Mạng tìm kiếm: từ khóa từ tài khoản của bạn khớp với truy vấn tìm kiếm, trừ khi bạn đang sử dụng Quảng cáo tìm kiếm động trả về giá trị trống. Đối với Mạng hiển thị: từ khóa từ tài khoản của bạn khớp với nội dung.
{placement}Trang web nội dung tại đó quảng cáo của bạn đã được nhấp vào (đối với các chiến dịch nhắm mục tiêu theo từ khóa) hoặc tiêu chí nhắm mục tiêu theo vị trí phù hợp cho trang web nơi quảng cáo của bạn đã được nhấp vào (cho các chiến dịch nhắm mục tiêu theo vị trí)
{target}Danh mục vị trí (chỉ hoạt động với các chiến dịch nhắm mục tiêu theo vị trí)
{param1}Thông số quảng cáo #1, nếu bạn đang sử dụng AdParamService với API Google Ads (API AdWords)
{param2}Thông số quảng cáo #2, nếu bạn đang sử dụng AdParamService với API Google Ads (API AdWords)
{random}Một số được Google tạo ngẫu nhiên (một số nguyên 64-bit không dấu), thường được sử dụng để buộc trang tải lại.
{adposition}Vị trí trên trang mà quảng cáo của bạn đã xuất hiện, với một giá trị như “1t2” (điều này có nghĩa là trang 1, trên cùng, vị trí 2)
{ignore}Bỏ qua các yếu tố theo dõi của URL cuối cùng của bạn để giúp giảm tải thu thập thông tin trên trang web của bạn. Chỉ có thể được sử dụng trong URL cuối cùng hoặc URL cuối cùng trên thiết bị di động của bạn.

Chỉ mẫu theo dõi

Cơ bản – Được đề nghị

Thông sốKết quả trả về
{lpurl}URL cuối cùng. Kết quả này sẽ bị thoát trừ khi bạn đặt {lpurl} ở đầu mẫu theo dõi của mình. Nếu {lpurl} không ở đầu mẫu theo dõi, nó sẽ thoát khỏi các ký tự ?, =, “, #, \t, ‘ và [khoảng cách].Ví dụ:
URL cuối cùng: http://example.com
Mẫu theo dõi: {lpurl}?matchtype={matchtype}
URL trang đích: http://example.com?matchtype={matchtype}

Nâng cao

Thông sốKết quả trả về
{lpurl+2}URL cuối cùng, bị thoát hai lần. Hữu ích khi bạn có một chuỗi chuyển hướng.
{lpurl+3}URL cuối cùng, bị thoát ba lần. Hữu ích khi bạn có một chuỗi chuyển hướng.
{unescapedlpurl}URL cuối cùng, không bị thoát.
{escapedlpurl}URL cuối cùng, bị thoát. Thoát khỏi các ký tự :, /, ?, = và %.
{escapedlpurl+2}URL cuối cùng, bị thoát hai lần. Hữu ích khi bạn có một chuỗi chuyển hướng.
{escapedlpurl+3}URL cuối cùng, bị thoát ba lần. Hữu ích khi bạn có một chuỗi chuyển hướng.

Quan trọng

Để sử dụng các thông số ValueTrack này với các thông số URL khác trong mẫu theo dõi của bạn, hãy thêm các ký tự sau đây sau thông số ValueTrack. Nếu không, trang web của bạn hoặc hệ thống bên thứ ba có thể không lưu đúng thông tin từ tham số URL của bạn.

Thông sốVị trí trong mẫu theo dõiTheo sau bởiVí dụ:
{lpurl}Bắt đầu?{lpurl}?
{lpurl}Không ở đầu%3F{lpurl}%3F
{lpurl+2}Không ở đầu%253F{lpurl+2}%253F
{lpurl+3}Không ở đầu%25253F{lpurl+3}%25253F
{unescapedlpurl}Mọi nơi?{unescapedlpurl}?
{escapedlpurl}Mọi nơi%3F{escapedlpurl}%3F
{escapedlpurl+2}Mọi nơi%253F{escapedlpurl+2}%253F
{escapedlpurl+3}Mọi nơi%25253F{escapedlpurl+3}%25253F

Nếu URL cuối cùng của bạn đã chứa dấu chấm hỏi, Google Ads sẽ thay thế dấu chấm hỏi trong mẫu theo dõi của bạn bằng ký hiệu dấu và (&) hoặc phiên bản ký tự thoát chính xác của &.

Chỉ URL cuối cùng

Thông sốÝ nghĩa
{ignore}Bỏ qua các yếu tố theo dõi của URL cuối cùng của bạn để giúp giảm tải thu thập thông tin trên trang web của bạn. Thông số này chỉ có thể sử dụng trong URL cuối cùng hoặc URL cuối cùng trên thiết bị di động. Ví dụ: nếu URL cuối cùng của bạn là http://www.example.com/product?p1=a&p2=b&p3=c&p4=d và thông tin theo dõi sau dấu chấm hỏi trong URL này không thay đổi trang đích, bạn có thể chèn {ignore} trước thông tin theo dõi để cho biết mọi thứ sau nó chỉ là thông tin theo dõi. Dưới đây là một ví dụ về cách thực hiện việc này: http://www.example.com/product?{ignore}p1=a&p2=b&p3=c&p4=d

Dưới đây là một số điều cần lưu ý khi sử dụng {ignore}:

  • Không được nhúng {ignore} bên trong các thông số ValueTrack khác (ví dụ: {ifmobile:{ignore}} là không được phép).
  • Bạn phải sử dụng {ignore} trong URL cuối cùng nếu bất cứ nội dung gì trong URL cuối cùng của bạn đều có thể được bên thứ ba sửa đổi khi người nào đó nhấp vào quảng cáo của bạn. Tìm hiểu thêm

Ví dụ:

URL cuối cùng: http://www.example.com/product?p1=a&p2=b&p3=c&p4=d
Thông tin theo dõi: p1=a&p2=b&p3=c&p4=d

Nếu thông tin theo dõi sau dấu chấm hỏi trong URL không thay đổi trang đích, bạn có thể chèn {ignore} trước thông tin theo dõi để cho biết mọi thứ sau nó chỉ là thông tin theo dõi.

URL cuối cùng có {ignore}
http://www.example.com/product?{ignore}p1=a&p2=b&p3=c&p4=d

Chỉ chiến dịch mua sắm

Bạn có thể sử dụng các thông số sau với Quảng cáo mua sắm sản phẩm.

Thông sốKết quả trả về
{adtype}Đối với Quảng cáo mua sắm sản phẩm, một trong các thông số sau sẽ trả về:“pla” nếu nhấp chuột đến từ Quảng cáo mua sắm.“pla_multichannel” nếu Quảng cáo mua sắm được nhấp bao gồm tùy chọn cho cả kênh mua sắm “trực tuyến” và “địa phương”.“pla_with_promotion” nếu Quảng cáo mua sắm được nhấp hiển thị khuyến mại của người bán.”pla_with_pog” nếu nhấp chuột đến từ Giao dịch mua trên Quảng cáo mua sắm được Google hỗ trợ
{merchant_id}ID của tài khoản Google Merchant Center trực tiếp sở hữu Quảng cáo mua sắm được nhấp.
{product_channel}Loại kênh mua sắm (“trực tuyến” hoặc “địa phương”) mà qua đó bán sản phẩm được nêu bật trong Quảng cáo mua sắm được nhấp vào. Nếu một quảng cáo bao gồm tùy chọn cho cả hai kênh mua sắm, {product_channel} sẽ hiển thị loại kênh được nhấp vào (“trực tuyến” hoặc “địa phương”) và {adtype} sẽ hiển thị “pla_multichannel”.
{product_id}ID của sản phẩm được nêu bật trong quảng cáo được nhấp vào, được chỉ định trong nguồn cấp dữ liệu Merchant Center.
{product_country}Quốc gia bán sản phẩm trong quảng cáo được nhấp vào.
{product_language}Ngôn ngữ ghi thông tin sản phẩm của bạn, như được nêu trong nguồn cấp dữ liệu Merchant Center của bạn.
{product_partition_id}ID duy nhất cho nhóm sản phẩm có chứa quảng cáo sản phẩm được nhấp vào.
{store_code}Đối với các sản phẩm tại cửa hàng địa phương trong chiến dịch Mua sắm, bạn sẽ thấy ID duy nhất của cửa hàng địa phương. Thông số này có giới hạn là 60 ký tự.

Bạn có thể sử dụng các thông số sau với Quảng cáo trưng bày mặt hàng.

Thông sốKết quả trả về
{adtype}Đối với Quảng cáo trưng bày mặt hàng, một trong các thông số sau sẽ trả về (đối với Quảng cáo mua sắm sản phẩm, hãy xem bảng bên trên):showcase_category: nhấp vào liên kết danh mục{product_country} sẽ trả về quốc gia bán của chiến dịchCác thông số sau sẽ trả về kết quả trống:{merchant_id}{product_channel}{product_id}{product_language}{product_partition_id}{store_code}showcase_timed_engagement: dành 10 giây trong quảng cáoshowcase_product: nhấp vào một sản phẩm đơn kênhshowcase_product_with_POG: nhấp vào một sản phẩm có Giao dịch mua trên Googleshowcase_product_with_promotion: nhấp vào sản phẩm có quảng cáo của người bánshowcase_product_multichannel: nhấp vào một sản phẩm đa kênh{product_channel} sẽ hiển thị kênh (trực tuyến hoặc địa phương)showcase_local_store: nhấp vào liên kết trang mặt tiền cửa hàng địa phương{product_country} sẽ trả về quốc gia bán của chiến dịch{channel} sẽ trả về địa phươngCác thông số sau sẽ trả về kết quả trống:{merchant_id}{product_language}{product_partition_id}
{ifshoppingproduct:[value]}Nếu ai đó nhấp vào một sản phẩm cụ thể, từ Quảng cáo mua sắm sản phẩm hoặc Quảng cáo trưng bày hàng hóa, thì nội dung bạn định nghĩa cho [giá trị] sẽ được trả về.
{ifshoppingcreative:[value]}Nếu nhấp chuột không phải đến một sản phẩm cụ thể, chẳng hạn như Quảng cáo trưng bày, thì nhìn chung nội dung bạn định nghĩa cho [giá trị] sẽ được trả về.

Chỉ chiến dịch video

Thông sốKết quả trả về
{adgroupid}ID nhóm quảng cáo. (Sử dụng thông số này khi bạn đã thiết lập thông tin theo dõi ở cấp tài khoản hoặc chiến dịch và muốn biết nhóm quảng cáo nào đã phân phối quảng cáo của bạn.)
{campaignid}ID chiến dịch. (Sử dụng thông số này khi bạn đã thiết lập thông tin theo dõi ở cấp tài khoản và muốn biết chiến dịch nào đã phân phối quảng cáo của bạn.)
{creative}Một ID duy nhất cho quảng cáo của bạn
{device}Nhấp chuột bắt nguồn từ thiết bị nào: “m” cho thiết bị di động (bao gồm WAP), “t” cho máy tính bảng và “c” cho máy tính
{loc_interest_ms}ID của vị trí ưa thích đã giúp kích hoạt quảng cáo. Hãy xem trang web nhà phát triển dành cho ID vị trí. Chỉ báo cáo cho các chiến dịch hiển thị quảng cáo cho những người tìm kiếm vị trí được nhắm mục tiêu của bạn
{loc_physical_ms}ID của vị trí địa lý của nhấp chuột. Hãy xem trang web nhà phát triển dành cho ID vị trí. Chỉ báo cáo cho các chiến dịch hiển thị quảng cáo cho mọi người ở các vị trí được nhắm mục tiêu của bạn
{network} 
{placement}Trang web nội dung tại đó quảng cáo của bạn đã được nhấp vào (đối với các chiến dịch nhắm mục tiêu theo từ khóa) hoặc tiêu chí nhắm mục tiêu theo vị trí phù hợp cho trang web nơi quảng cáo của bạn đã được nhấp vào (cho các chiến dịch nhắm mục tiêu theo vị trí)
{sourceid} 

Trên đầy là cách sử dụng ValueTrack trong Google Ads cơ bản nâng cao, giúp các bạn chạy quảng cáo google còn bỡ ngỡ có thể hệ thống được nhưng việc cần làm để giám sát kết quả việc chạy quảng cáo hiệu quả hay chưa.

HOSTING
090 577 8864